DESIGNED BY JOOMLA2YOU

STATUT STOWARZYSZENIA

 
 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Masażystów Polskich”, w dalszych postanowieniach statutu

zwane Stowarzyszeniem.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla szerzenia działań prozdrowotnych,

edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest: Poznań 61 – 573, ul. Poplińskich 11/21. 

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem

tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach

(Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz prowadzić działalność

gospodarczą.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie licencjonowanych masażystów, fizjoterapeutów oraz osób

o kierunkowym wykształceniu.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)    podnoszenie etyki zawodowej swych członków;

b)    podnoszenie kwalifikacji członków;

c)    prowadzenie działalności edukacyjnej;

d)    organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów oraz wykładów;

e)    prowadzenie działalności informacyjnej oraz wydawniczej;

f)     udzielanie akredytacji dla kursów, ich prowadzących, gabinetów oraz szkół;

g)    prowadzenie i koordynację prac naukowych i naukowo – badawczych członków oraz innych specjalistów,

których praktyka wzbogaca dorobek statutowej dziedziny;

h)    wprowadzanie nowych standardów w obsłudze klienta;

i)     działanie na rzecz zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych;

j)     działalność charytatywną;

k)    ochronę i promocję zdrowia;

l)     pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie

szans tych rodzin i osób w dostępie do rehabilitacji;

m)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

n)    ratownictwo i ochronę ludności;

o)   działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje

pozarządowe we wspomnianym wyżej zakresie;

p)    pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów, które mogą udzielić Stowarzyszeniu pomocy;

q)    współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

 

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych

przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów

statutowych.


2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a)      działalności wydawniczej i poligraficznej;

b)      reklamy;

c)      działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji;

d)      sprzedaży detalicznej książek, gazet i wydawnictw oraz publikacji naukowo - badawczych;

e)      działalności edukacyjnej;

f)       działalności fizjoterapeutycznej;

g)      działalności paramedycznej;

h)      działalności kosmetycznej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIAZKI


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem

wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych;

b)      wspierających;

c)      honorowych;

d)      oczekujących.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie;

b)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia;

c)      otrzyma pozytywną opinię Zarządu.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu

Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna  i prawna, deklarująca pomoc

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład

w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub cele przez nie realizowane.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia

bądź z inicjatywy Zarządu.

9. Członkiem oczekującym jest uczeń, student bądź słuchacz ostatniego roku szkoły, nadającej tytuł

technika masażysty bądź licencjat fizjoterapii.

Członkiem oczekującym można być maksymalnie przez 12 miesięcy. Po tym okresie należy przedstawić

dokument potwierdzający uzyskanie stosownego wykształcenia. Niedokonanie tej czynności spowoduje

skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

Udokumentowanie wykształcenia przekształca członka oczekującego w członka zwyczajnego.

10. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach, organizowanych przez Stowarzyszenie;

d)      zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c)      regularnego opłacania składek członkowskich.

12. Członkowie wspierający, honorowi oraz oczekujący nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jedynie brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach

władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

13. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania

statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

15. Członkowie oczekujący mają te same obowiązki jak członkowie zwyczajni.

16. Utrata członkowska następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Zarządu;

b)      wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

  • z powodu notorycznego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

  • z powodu nie opłacenia składek w wyznaczonym terminie;

  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;

c)     utraty praw obywatelskich oraz osobowości prawnej przez osoby prawne na mocy prawomocnego

wyroku sądu;

d)     śmierci członka.

 

 

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 
1.
Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków;

b)      Zarząd;

c)      Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się

w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania, chyba  że dalsze postanowienia statutu

stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, oczekujący

oraz zaproszeni goście.

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

5.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia,

który zawiadamia o tym członków przynajmniej na 14 dni przed terminem, wskazując termin oraz miejsce

zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, jednak

nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane

przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej

liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a)      określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b)      uchwalania zmian statutu;

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f)       uchwalanie budżetu;

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

i)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

j)       rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

l)       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie, wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach

nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


8. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami

Walnego Zgromadzenia Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

9. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków. Prezesa, sekretarza

oraz skarbnika Zarząd wybiera spośród swoich członków.

10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

11. Zarząd podejmuje wiążąco uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.


12. Do kompetencji Zarządu należą:

a)    realizacja celów Stowarzyszenia;

b)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c)    sporządzanie planów pracy i budżetu;

d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

f)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wskazywanie innych członków do reprezentowania;

g)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

h)    przyjmowanie i skreślanie członków;

i)     przedstawianie wniosków o zmianę Statusu i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków;

j)     podejmowanie decyzji o szczegółowych zasadach i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenia;

k)    zatrudnianie pracowników i stworzenie biura do prowadzenia Stowarzyszenia.

13. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

14.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. W tym przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza

i członków.

15. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Komisja Rewizyjna wybiera spośród

swoich członków.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu;

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

d)      składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

17. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie

ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ

zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 
1.
Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      składki członkowskie;

b)      darowizny, spadki, zapisy;

c)      nawiązki;

d)      wpływy z loterii i sponsoringu;

e)      wpływy ze zbiórek publicznych;

f)       wpływy z dotacji i ofiarności publicznej;

g)      wpływy z organizacji zjazdów naukowych;

h)      wpływy z działalności gospodarczej;

i)       wpływy z majątku Stowarzyszenia;

j)       kredyty i pożyczki.

3. W celu pozyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić działalność

gospodarczą.

4. Szczegółowe zasady i zakres działalności gospodarczej określa Zarząd.

5.
Działalność gospodarcza jest uruchamiana i prowadzona w oparciu o odrębne przepisy.

6. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych

i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy jego członków.

7. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

8.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

10. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności

w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne

Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o

Stowarzyszeniach.