DESIGNED BY JOOMLA2YOU

TOWARZYSTWO MASAŻYSTÓW POLSKICH

 

 

 

 

 

 

 

OPIS SYSTEMU AKREDYTACJI

 

 

 

 

Wydanie 1,
Poznań, 11.06.2017 r.


SPIS TREŚCI

1.

Wprowadzenie

3

2.

Towarzystwo Masażystów Polskich – dane adresowe

3

3.

Postanowienia ogólne

3

4.

Wystąpienie z wnioskiem o akredytację

4

5.

Procesy poddawane weryfikacji na etapie rozpatrywania wniosku o akredytacje

5

6.

Udzielenie akredytacji

6

7.

Odwołania i skargi

6

8.

Postanowienia końcowe

7

9.

Załączniki

8

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

8

 

Załącznik nr 2 – Sposób przeprowadzenia rekrutacji

9

 

Załącznik nr 3 – Osoba prowadząca szkolenie

11

 

Załącznik nr 4 – Miejsce przeprowadzenia szkolenia

13

 

Załącznik nr 5 – Informacja o kursantach

15

 

 

 1.                  Wprowadzenie

 

Opis systemu akredytacji jest podstawowym dokumentem, który przedstawia ogólne zasady według jakich kieruje się Stowarzyszenie Towarzystwo Masażystów Polskich (TMP) udzielając lub nadzorując akredytację wszystkich jednostek ocenianych.

Dokumenty związane, według których TMP prowadzi działalność akredytacyjną, zostały podane w punkcie 8 , niniejszego dokumentu.

Wszystkie dokumenty TMP są dostępne na stronie internetowej www.masazysci.org.pl oraz – na życzenie – w siedzibie TMP.

 

 2.                  Towarzystwo Masażystów Polskich – dane adresowe

 

Adres: ul. Poplińskich 11/21, 61-573 Poznań

NIP: 7831713278

REGON: 302730153

KRS: 0000465400

strona: www.masazysci.org.pl

telefon: 507-24-55-33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

3.               Postanowienia ogólne

3.1. Udzielanie przez TMP akredytacji jednostkom zewnętrznym działającym w obszarze kształcenia, ma na celu udzielenie rekomendacji dla akredytowanego kursu oraz potwierdzenie jego wysokiej jakości. Akredytacja udzielona przez TMP ma być dla uczestnika kursu gwarantem otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie przekazywanej przez osoby posiadające kompetencje zawodowe w warunkach umożliwiających jej łatwe przyswojenie.

3.2. W czasie prowadzenia procesu akredytacji sprawdzane są następujące elementy realizacji szkolenia: przebieg procesu rekrutacji, warunki realizacji umowy szkoleniowej, wartość merytoryczna szkoleń, dobór kadry trenerskiej oraz sposób prowadzenia szkolenia. Szczegółowy opis akredytacji dla każdego z elementów znajduje się w poniższym regulaminie.

3.3. TMP może udzielić akredytacji dla kursów i szkoleń organizowanych przez: szkoły policealne, stowarzyszenia prowadzące działalność dydaktyczną, osoby fizyczne oraz inne podmioty realizujące kursy i szkolenia zawodowe na wniosek danej jednostki.

 

 4.       Wystąpienie z wnioskiem o akredytację

 

4.1. Wniosek o akredytację może zostać złożony przez podmiot zajmujący się realizacją szkoleń i kursów zawodowych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

4.2. Wniosek o udzielenie akredytacji może zostać złożony osobiście w siedzibie TMP, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.masazysci.org.pl w zakładce akredytacje. Wszystkie strony wniosku należy ponumerować i parafować. Do załączonej dokumentacji należy załączyć nośnik elektroniczny z nagraną kopią wniosku w formacie pdf.

4.3. Wniosek może dotyczyć jednego kursu lub pakietu kursów prowadzonych przez organizatora.

4.4. Akredytacja udzielana jest na okres 5 lat i może zostać odnowiony na ponowny wniosek Organizatora na zasadach ogólnych.

4.5. Wniosek o akredytacje zostaje rozpatrzony w terminie 90 dni od złożenia pełnej wymaganej dokumentacji.

4.6. Koszt złożenia wniosku o akredytacje jest ustalany indywidualne w zależności od rodzaju zgłaszanego kursu. Ustalona między stronami kwota winna zostać uregulowana na wskazany rachunek bankowy należący do Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem procesu akredytacji.

4.7. Organizator występując z wnioskiem o udzielenie akredytacji przyjmuje do wiadomości, iż w celu poprawnego przeprowadzenia procesu niezbędne będzie dostarczenie przez niego wzorów dokumentacji: rekrutacyjnej, szkoleniowej oraz przedstawienie sylwetek trenerów.

4.8. Niezbędne wzory dokumentów mogą być dostarczone elektronicznie lub w wersji papierowej.

4.9. Organizator zobowiązuje się również do wyznaczenia ze swojej strony osoby kompetentnej do udzielania w imieniu Organizatora informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu akredytacji. W przypadku wątpliwości Organizator (lub osoba wyznaczona przez Organizatora) ma obowiązek stawienia się przed Komisją Akredytacyjną w celu złożenia wyjaśnień.

4.10. Akredytacja udzielana jest przez 3 osobową Komisję Akredytacyjną TMP powoływaną przez Zarząd i Komisję Rewizyjną TMP, która dokonuje weryfikacji dokumentacji Organizatora pod kątem programowym, prawnym oraz praktycznym.

4.11. Członkowie Komisji Akredytacyjnej mają prawo uczestnictwa w zajęciach w charakterze obserwatora.

4.12. Członkowie Komisji Akredytacyjnej mają prawo do zasięgania innych, niezależnych opinii w celu poprawnego przeprowadzenia procesu certyfikacji.

 

 5.       Procesy poddawane weryfikacji na etapie rozpatrywania wniosku o akredytacje

 

 5.1. Rekrutacja uczestników.

W trakcie procesu akredytacji weryfikowany jest sposób rekrutacji uczestników w tym:

 1. Sposób przyjmowania zgłoszeń – czy organizator jasno określa w jaki sposób uczestnik może zgłosić chęć udziału w szkoleniu;
 2. Sposób weryfikacji potencjalnych uczestników – czy poziom wiedzy uczestnika pozwala na udział w kursie na określonym poziomie;
 3. Czas oczekiwania na otwarcie grupy szkoleniowej – czy potencjalni uczestnicy są na bieżąco informowani o terminach rozpoczęcia szkoleń i ich ewentualnych przesunięciach;
 4. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających się na szkolenie – czy organizator dba o przestrzeganie norm prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

 

5.2.   Warunki realizacji umowy szkoleniowej w tym:

 1. Zgodność umowy szkoleniowej z przepisami prawa;
 2. Szczegółowy opis warunków przystąpienia do szkolenia;
 3. Prawa i obowiązki stron;
 4. Gwarantowane zaplecze dydaktyczne;
 5. Warunki rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 

5.3.   Wartość merytoryczna szkoleń w tym:

 1. Sposób prowadzenia zajęć przez trenera;
 2. Jakość materiałów szkoleniowych oraz sposób ich udostępnienia dla uczestników;
 3. Dobór materiałów źródłowych służących do opracowania skryptu szkoleniowego.

 

5.4.   Dobór kadry trenerskiej w tym:

 1. Wykształcenie trenera – ukończone studia, szkolenia i kursy;
 2. Doświadczenie zawodowe – praktyczne doświadczenie zawodowe i jego związek z prowadzonymi zajęciami;
 3. Dorobek naukowy – liczba i tematyka publikacji i opracowań naukowych, czynna działalność w placówkach naukowych;
 4. Czas stażu na  stanowisku trenera – liczba przeprowadzonych szkoleń i ich tematyka.

 

5.5.   Sposób prowadzenia szkolenia w tym:

 1. Miejsce prowadzenia szkolenia – wielkość sali szkoleniowej w stosunku do liczebności grupy;
 2. Zaplecze techniczne niezbędne do realizacji szkolenia (m.in. rzutnik, tablica, kozetka, krzesła, niezbędne preparaty, środki higieniczne itp.)
 3. Liczba osób przyjmowanych do grupy oraz sposób prowadzenia zajęć praktycznych przez trenera.

 

6.       Udzielenie akredytacji

 

6.1. Organizator kursów i szkoleń, który pomyślnie przejdzie procedurę akredytacji ma prawo do posługiwania się logiem/hologramem TMP w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących akredytowanego szkolenia.

6.2. TMP zamieści na swojej stronie listę Organizatorów wraz z nazwami kursów na które udzielono akredytacji.

6.3. Komisja Akredytacyjna ma prawo dokonać oceny jakości kursu na podstawie ankiety rozsyłanej do uczestników.

6.4. Akredytacja może zostać odebrana na skutek rażącego pogwałcenia standardów realizacji szkoleń potwierdzonego przeprowadzonym przez TMP audytem interwencyjnym. Wskazaniem do przeprowadzenia audytu interwencyjnego może być zgłoszenie uczestnika szkolenia o nieprawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków organizatora. Audyt interwencyjny może zostać przeprowadzony bez zapowiedzi w siedzibie organizatora szkolenia.

 

7.       Odwołania i skargi 

 

7.1. Odwołania

Podmioty składające wnioski akredytacyjne mogą odwołać się od decyzji Komisji Akredytacyjnej.

Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Towarzystwo Masażystów Polskich w terminie 90 dni od dnia jego doręczenia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Towarzystwo Masażystów Polskich, po rozpatrzeniu odwołania i stwierdzenia jego zasadności, przekazuje sprawę do Komisji Akredytacyjnej do ponownego rozpatrzenia. W przypadku stwierdzenia braku zasadności odwołania Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Towarzystwo Masażystów Polskich oddala odwołanie.

 

7.2. Skargi i wnioski

Komisja Akredytacyjna rozpatruje skargi i wnioski:
- dotyczące działań Komisji Akredytacyjnej
- dotyczące działań podmiotu akredytowanego

Skargi i wnioski można składać na piśmie na adres wskazany w punkcie 2 Opisu Systemu Akredytacji.

7.3. Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i pełen adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) wnoszącego skargę lub wniosek w przeciwnym razie pozostaje bez rozpatrzenia.

 

8.       Postanowienia końcowe

 

8.1. Daty rozpatrzenia wszystkich dokumentów są datami umownymi. W przypadku, gdy rozpatrzenie wszystkich dokumentów w ww. terminie nie jest możliwe, Komisja Akredytacyjna przekazuje informację o podjętych już działaniach i przybliżonym terminie ostatecznego rozpatrzenia.

8.2. Do każdego wniosku akredytacyjnego należy załączyć skrypt kursu i inne materiały dla kursantów oraz wzór dyplomu.

8.3. Do każdego wniosku akredytacyjnego należy załączyć program kursu oraz pełen harmonogram godzinowy i w jakim celu przeprowadzane jest szkolenie.

8.4. Do każdego wniosku akredytacyjnego należy załączyć kopię potwierdzającą wpłatę za rozpatrzenie wniosku akredytacyjnego.

8.5. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

8.6. Każdy podmiot akredytowany zobowiązuje się przekazać w przeciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych informację o osobach, które otrzymały certyfikowany dyplom według załącznika numer 5 – Informacja o kursantach.

8.7. Po przyznaniu akredytacji Komisja ma prawo do kontroli centrów edukacyjnych oraz wykładowców w trakcie prowadzenia szkoleń bez zapowiedzi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja ma prawo do wezwania usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, czasowego zawieszenia akredytacji, odebrania punktów akredytacyjnych oraz całkowitego cofnięcia akredytacji.

 

9.       Załączniki

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

 

___________________                                                                                                   ___________________

    (PIECZĄTKA)                                                                                                                    (miejscowość, data)

 

FIRMA:____________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO:___________________________________________________________________
ADRES:____________________________________________________________________________
PESEL:____________________________________________________________________________
NIP:______________________________________________________________________________
REGON:___________________________________________________________________________

 

OŚWIADCZENIE

Składając wniosek o akredytację kursu/miejsca szkoleniowego/osoby prowadzącej szkolenie* do Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Towarzystwo Masażystów Polskich oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Jednocześnie wyrażam zgodę na zweryfikowanie podanych przeze mnie treści.

 

 

______________________________
(podpis)

 

 

* odpowiednie podkreślić

 

 

 

OSOBA KONTAKTOWA
IMIĘ I NAZWISKO: ________________________________________________________________

TELEFON: _______________________________________________________________________

ADRES E-MAIL: __________________________________________________________________

 

Załącznik nr 2 – Sposób przeprowadzenia rekrutacji

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia:
Minimalna ilość punktów:

D.W. –dyskwalifikacja wniosku

 

 

L.P.

OPIS

OCENIANE

PUNKTY

UZYSKANO

1.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZENIA

- TELEFONICZNE
- MAILOWO
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

- 1

- 2

- 3

 

2.

SPOSÓB WERYFIKACJI UCZESTNIKÓW POD WZGLĘDEM WYKSZTAŁCENIA*

- BRAK

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- PISEMNE OŚWIADCZENIE
- KOPIA DYPLOMU

- D.W.

- 2

 

- 3

- 5

 

3.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

- NIE

- TAK

- 0

- 2

 

4.

KRYTERIA DOBORU WYKSZTAŁCENIA DO KURSU**

- NIE

- TAK

- 0

- 1

 

5.

JAK DŁUGO UCZESTNIK CZEKA NA OTWARCIE GRUPY

- NABÓR CIĄGŁY
- TERMIN PODANY NA STRONIE WWW

- TERMIN INDYWIDUALNY

- 1

- 3

 

- 5

 

6.

SPOSÓB ZAPOZNANIA SIĘ UCZESTNIKA Z REGULAMINEM

- BRAK REGULAMINU

- NA STRONIE WWW

- NA STRONIE WWW I PODPISANY NAJPÓŹNIEJ W DNIU SZKOLENIA

- D.W.

- 2

- 4

 

7.

WARUNKI REALIZACJI SZKOLENIA W REGULAMINIE

- NIE

- TAK

- 0

- 2

 

8.

REALIZACJA PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

- W DNIU PROWADZENIA SZKOLENIA

- PRZELEW NA KONTO

- 0


- 1

 

9.

CZY W REGULAMIENIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- NIE

- TAK

- 0

- 2

 

10.

CZY W REGULAMINIE SĄ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA ORAZ REZYGNACJI ZE SZKOLENIA

- NIE

- TAK

- 0

- 2

 

11.

FORMA ZALICZENIA KURSU PRZEZ KURSANTÓW

- BRAK
- PRAKTYCZNY W TRAKCIE KURSU

- INNE

- 0

- 2

 

12.

FORMA OCENY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU KURSU PRZEZ UCZESTNIKÓW

-  BRAK

- ANKIETA ANONIMOWA

- INFORMACJA MAILOWA PO SZKOLENIU

- 0

- 2

- 1

 

12.

SPOSÓB ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH I PODPISANYCH FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ORAZ UMÓW

 

 

 

 

* W kursach uzyskujących akredytacje nie mogą brać udziału osoby, które nie posiadają wykształcenia na kierunku technik masażysta/licencjat fizjoterapii lub nie są w trakcie nauki na tych kierunkach. Brak weryfikacji uczestników pod względem wykształcenia skutkuje dyskwalifikacją wniosku (D.W.)

** Osoby o różnym poziomie wykształcenia

 

Załącznik nr 3 – Osoba prowadząca szkolenie

 

Jeśli kurs prowadzony jest przez więcej niż jednego instruktora to dla każdego osobno proszę wypełnić formularz. Punkty poszczególnych instruktorów nie sumują się.

 

BP – brak punktacji

Maksymalna ilość punktów do zdobycia:
Minimalna ilość punktów:

 

L.P.

OPIS

OCENIANE

PUNKTY

UZYSKANO

1.

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA

 

BP

 

2.

NAZWA KURSU

 

BP

 

3.

MIEJSCE/MIEJSCA KURSU *

 

BP

 

4.

WYKSZTAŁCENIE MEDYCZNE WYKŁADOWCY (TYTUŁ NAUKOWY, SPECJALIZACJA)**

- BRAK

- TECHNIK

- LICENCJAT
- MAGISTER
- DOKTOR
- PROFESOR

- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

 

5.

WYKSZTAŁCENIE INNE NIŻ MEDYCZNE (TYTUŁ NAUKOWY, SPECJALIZACJA)***

 

BP

 

6.

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE

- DO 5 LAT
- 5 – 10 LAT
- POWYŻEJ 10 LAT

- 0

- 2

- 4

 

7.

DOŚWIADCZENIE PEDAGOGICZNE**

- BRAK
- SPECJALISTYCZNE KURSY PEDAGOGICZNE

- STUDIA PEDAGOGICZNE

- 0

- 1

 

- 2

 

8.

ILOŚC ASYSTENTUR ODBYTYCH PRZED SAMODZIELNYM PROWADZENIEM SZKOLENIA****

- 1 – 30 DNI

- 30 – 60 DNI

- POWYŻEJ 60 DNI

- 1

- 2

- 3

 

9.

PRZYNALEŻNOŚĆ WYKŁADOWCY DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH*****

- BRAK

- ORGANIZACJE KRAJOWE

- ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

- 0

- 2

- 4

 

10.

ILOŚĆ OSÓB NA OSOBĘ PROWADZĄCĄ

- powyżej 12 osób (6 par) na jednego prowadzącego

- powyżej 12 osób na jednego prowadzącego z asystentem (nie więcej jednak niż 18 osób (9 par)

- poniżej 12 osób (6par) na jednego prowadzącego

- 0

 

- 1

 

 

 

- 2

 

 

* jeśli kurs będzie prowadzony przez wykładowcę w więcej niż jednym miejscu – proszę wskazać wszystkie

** proszę załączyć dokumenty potwierdzające uzyskane tytuły/wykształcenie

*** jeśli wykładowca nie posiada wykształcenia medycznego proszę wskazać zasadność prowadzenia szkolenia oraz załączyć dokumenty potwierdzające uzyskane tytuły

****dotyczy szkoleń, które nie są szkoleniami autorskimi

*****proszę wymienić i załączyć dokumenty potwierdzające

 

Załącznik nr 4 – Miejsce przeprowadzenia szkolenia

 

Jeśli kurs prowadzony jest w większej niż jeden liczbie miejsc to dla każdego miejsca proszę wypełnić osobny wniosek. Punkty poszczególnych miejsc nie sumują się.

 

BP – brak punktacji

Maksymalna ilość punktów do zdobycia:
Minimalna ilość punktów:

 

L.P.

OPIS

OCENIANE

PUNKTY

UZYSKANO

1.

PEŁNE DANE ADRESOWE MIEJSCA

 

BP

 

2.

NAZWA KURSU

 

BP

 

3.

WIELKOŚĆ POMIESZCZEŃ (ŁĄCZNIE)

 

BP

 

 

WIELKOŚĆ SALI WYKŁADOWEJ/ĆWICZENIOWEJ

 

BP

 

4.

ILOŚĆ OSÓB PRZYPADAJĄCYCH NA METR KWADRATOWY

- więcej niż 1 osoba na 5m2

- 1 osoba na 5m2

- 0

- 2

 

5.

ILOŚĆ OSÓB PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ KOZETKĘ

- więcej niż 2 osoby na kozetkę

- 2 osoby na kozetkę

- 0

- 2

 

6.

KOZETKI

- nie są potrzebne do przeprowadzenia szkolenia

- stacjonarne

- ruchome

- 0

 

- 1

- 2

 

7.

MATERACE/KRZESŁA DO MASAŻU ON SITE/INNE*

- nie są potrzebne do przeprowadzenia szkolenia

BP

 

8.

POMOCE DYDAKTYCZNE

- brak

- modele anatomiczne

- tablice anatomiczne

- tablica multimedialna

- rzutnik

- książki

- atlasy

- 0

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

 

9.

BHP

- środki poślizgowe

- środki jednorazowe (np. podkłady)

- środki do dezynfekcji powierzchni

- środki do dezynfekcji rąk

- dostęp do umywalki na sali wykładowej

- prysznic

- toaleta

- sala wentylowania

- 1

- 1

 

- 1

 

- 1

- 1

 

- 1

- 2

- 1

 

10.

INNE

- szatnia dla kursantów

- pomieszczenie socjalne dla wykładowcy

- pomieszczenie socjalne dla kursantów

- 2

- 1

 

- 1

 

11.

ILOŚĆ OSÓB NA OSOBĘ PROWADZĄCĄ

- powyżej 12 osób (6 par) na jednego prowadzącego

- powyżej 12 osób na jednego prowadzącego z asystentem (nie więcej jednak niż 18 osób (9 par)

- poniżej 12 osób (6par) na jednego prowadzącego

- 0

 

- 1

 

 

 

- 2

 

 

* w przypadku występowania innych pomocy do wykonania szkolenia proszę wymienić jakie

 

Załącznik nr 5 – Informacja o kursantach

 

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

UKOŃCZONA UCZELNIA

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

DATA URODZENIA

TELEFON

ADRES E-MAIL

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.